top of page

Kedves szülők!

Ezt a kézikönyvet a Magocska Waldorf Egyesület tagjai állították össze, azzal a szándékkal, hogy betekintést nyerjetek iskolánk működésébe valamint segítségetekre legyen pedagógiánkkal és közösségünkkel való ismerkedésetekben. Mivel iskolai életünk folyamatosan változik és színesedik, írásunk nem egy kötött és merev szabályrendszert kíván rögzíteni és tapasztalhattok változást vagy a leírtaktól eltérő gyakorlatokat.

 

Reméljük, hogy a közösségünkhöz csatlakozó szülők segítenek majd évente bővíteni és alakítani ennek a könyvecskének a tartalmát úgy, hogy az mindig időszerű és hasznos útmutató lehessen.

Pedagógia

A Waldorf pedagógia 1919 óta gyakorolt reformpedagógia, melynek módszerei az antropozófia gyermekismeretén alapulnak. Megalapítója Rudolf Steiner, aki az emberközpontú nevelés művészetét kívánta megvalósítani, egyforma hangsúlyt fektetve a testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztésére.

 

A Waldorf iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának nevezik:

 • a szív iskolája, mert a művészeteknek, mint az érzelmek megformált kifejezésének nagy szerepet tulajdonít

 • a kéz iskolája, mert a mozgás, a végtagok fejlesztésén keresztül neveli és erősíti a gyerek akaratát

 • a fej iskolája, amennyiben a hagyományos értelemben vett tananyag elsajátításán túl a pontos megfigyelés, a gondolkodás és az önálló következtetés képességének fejlesztését is célként tűzi ki

Steiner rendszere mögött a világ titkait intuitív módon kutató ember áll, aki képes saját útjának felismerésére és követésére, ugyanakor elismeri és tiszteletben tartja mások egyediségét, individualitását.

A Waldorf iskolák fontos nevelési elve a gyermek személyiségének megismerése, a mélyen rejlő értékek és talentumok gondozása és kibontakoztatása, a világ megismerésére irányuló kíváncsiság támogatása.

 

Célunk, hogy ne kész, megmásíthatatlan tényeket tanítsunk nekik, hanem hogy önmaguk fedezzék fel a világot a maga változatosságában és összefüggéseiben.

Tanterv, speciális tantárgyak

Iskolánkban az oktatás hivatalosan elfogadott Waldorf kerettanterv alapján működik. A tanterv figyelembe veszi a gyermek fejlődésének szakaszait, így a tantárgyak és a tananyag struktúrája nem egy-egy szaktudomány belső logikájához igazodik, hanem ahhoz, hogy egy-egy életkorban a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődését mikor mi segíti elő.

A tananyag építkezése, az ismeretek elsajátításának ütemezése sokszor eltér a hagyományos iskolai tanmenettől. Az osztálytanító szabadsága és felelőssége, hogy az osztályba járó gyerekek egyéni haladását szem előtt tartva, a Waldorf tanterv ajánlásai szerint, olyan témaköröket válasszon, amelyek legjobban segítik az általa kísért gyermekközösség fejlődését.

A Waldorf iskolában, a közismereti tárgyak oktatása mellett, különösen fontos szerep jut a művészeteknek és a kézműves tevékenységeknek.

Fontos ugyanis, hogy diákjaink ne csak intellektuálisan kapcsolódjanak a világ dolgaihoz, hanem tevékenységeiken és alkotóerejükön keresztül is.

Epochális oktatás

A Waldorf iskolákban a közismereti tárgyak oktatása epochális, ciklikus rendszerben történik. Ez azt jelenti, hogy három-négy héten keresztül a tanítás első két órájában, az ún. főoktatás keretén belül folyamatosan ugyanazzal a tantárggyal foglalkoznak. Így lehetőség nyílik a tantárgyban való alapos elmélyülésben, valamint a gyerekek egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételére. Az epochák sorrendjének tudatos megválasztásával a tanító törekedhet az emlékezés-felejtés helyes ritmusának kialakítására.

Főoktatás

A főoktatás általában három részre tagolódik.

Az első a ritmikus rész, melynek során a napkezdő rítusok és beszélgetés után különböző mozgások, ritmusok, dalok és hangszerek segítségével a gyerekek többirányú fejlesztése zajlik. Ezek a ritmikus játékok és beszélgetések segítenek az egymásra figyelés képességeinek kialakításában is. A ritmikus rész ideje alatt a gyerekek lélekben is "megérkeznek az iskolába" és felkészülnek a koncentráltabb tanulásra.

A második részben történik a hétköznapi értelemben vett tanulás, a füzetmunka: ismétlés, gyakorlás, új ismeretanyag, epochafüzetek készítése.

A főoktatást egy életkornak megfelelő mese vagy történet zárja.

Tankönyvek, füzetek

Iskolánkban hagyományosan és alapvetően nem használnak nyomtatott tankönyveket.

A diákok maguk készítik saját "tankönyvüket", az ún. epocha-füzeteket, ennek fizikai formája alsóbb évfolyamokon a nagyalakú, sima lapú füzet, felsőbb évfolyamokban esetleg valamilyen módszerrel bekötött különálló lapok. Nincs előre megadott, "kőbe vésett" tudásanyag, a könyv tartalmát a tanító maga alkotja a gyerekek életkora, igényei és saját kutatásai, illetve az osztállyal való közös munka alapján. Az epochafüzetek készítése elősegíti a tanulás elmélyülését, önálló gondolkodásra és kutatásra ösztönöz és óriási előnyük a tankönyvekkel szemben, hogy a gyerekek magukénak érzik és szeretik őket. Az epocha-füzet mellet, kiegészítő forrásként mind a diákok, mind a tanárok különböző könyveket használnak, akár tankönyveket is, de nem egyedüli, kizáró jellegű forrásként, amelyben készen megtalálható a lecke.

Házi feladat, számonkérés

A Waldorf iskolában, különösen az alsóbb évfolyamokon nincs vagy kevesebb és másféle házi feladat van, mint hagyományos iskolákban, a további osztályokban növekvő mennyiségben az életkornak megfelelően. 

 

A gyermeknek - ahogy a felnőttnek is - szüksége van arra, hogy a munka és a pihenés időszakai kiszámítható módon, ritmikusan váltsák egymást. A délelőtti, iskolában, intenzív munkával töltött idő után a délután alapvetően a pihenés, ellazulás, a délelőtt átéltek lelki feldolgozásának időszaka kell legyen.

 

A középtagozattól egyre több önálló feladatot kapnak a gyerekek (pl. kutatómunka, füzetmunka). A különböző tantárgyakból tudáspróbák, kiselőadások alkalmával mutatják be megszerzett tudásukat, képességeiket.

Értékelés

A Waldorf iskolákban osztályzás helyett egyéni értékelést kapunk a gyermekünk tanévéről, közösségbe illeszkedéséről és különféle tanulási területeken elvégzett munkájáról.

Egy sor száraz számjegy helyett komolyabb betekintést és tiszta képet kapunk gyerekünk tanév során megtett útjáról. Az ilyen fajta értékelés legfőbb eredménye, hogy a gyerek használható segítséget és útbaigazítást kap, ami átalakuláshoz tudja őt vezetni és új fejlődési lehetőségek tárulnak fel előtte.

Az iskola és a szülők közötti kommunikáció a gyermek fejlődését illetően

A szülők a gyermekük fejlődéséről a következő módokon tájékozódhatnak, illetve tartják a kapcsolatot:

 • szülői estek alkalmával, amelyeket általában 4-5 hetente tartanak

 • epocha záró ünnepeken

 • nyílt napokon (általában évente két alkalommal, ősszel és tavasszal), amikor szabadon lehet órákat látogatni

 • fogadóórákon az osztálytanítók külön időt szánnak a szülőkkel való személyes találkozásokra (minden pedagógus hetente egy fogadóórát tart)

 • év végi szöveges bizonyítvány

Művészeti nevelés a Waldorf-iskolában

A művészeti nevelés összefonódik a közismereti tárgyak oktatásával, a kézműves és gyakorlati képzéssel.

A vizuális nevelés több egymással párhuzamosan futó tantárgycsoport keretén belül valósul meg (festés, rajzolás, formarajz, agyagozás, szobrászat, mesterségek, kézművesség, fafaragás).

Festés: A Waldorf pedagógia határozottan elkülöníti a festést és a rajzot. Festés órán a kisebb évfolyamokon formák nélkül ismerkednek meg a színminőségekkel, nagy felületű vizes lapra festenek, széles ecsettel.

Megélik, hogy egy áramló egységben van a víz és a festék a papíron.

Megismerkednek a színek lényszerű minőségével, keveredésével. Később jelennek meg a formák, amit a színek műveként tapasztalnak meg. Életlen határok, finom átmenetek, ún. fátyolfestés, érzés szerinti képmegjelenítések a jellegzetes vonások. Festésen keresztül is megélik a tanultakat, a környezetet, az évkört. Nagyobb osztályokban szénnel, grafittal, pasztellkrétával, tussal, tollal is dolgoznak tanulmányrajzokat egyaránt.

Formarajz: önálló, összetett tantárgy. A létező formákkal való játék, mozgás, ritmus jelenik meg a gyermekek által gondosan elkészített rajzokban. Képességeket fejleszt és a gondolkodás csíráit ülteti el.

 

Előkészíti az írás, olvasás, geometria, számolás tantárgyakat. A megjelenített formák, alakzatok a gyermek élettani változásaihoz igazodnak. Ezen formák tudatos, testi átélése segít az elvont fogalmak konkrét megélésében és a betűképek megerősítésében is. A formák bonyolultabbá válásával az 5.osztályban tanult szabadkézi geometrián át elvezet a 6. osztályos szerkesztett geometriáig.

 

Kézimunka: évfolyamokhoz, adott életkori szakaszokhoz van igazítva. Az alsó tagozaton kötni, horgolni, szőni, fonni, kézi öltés alapokat tanulnak. Emellett papírmunkák, nemezelés, terménymunkák színesítik a palettát. Megtapasztalják a különböző ősi mesterségek fortélyait harmadik osztályban, majd negyediktől fafaragás, később babavarrás, illetve cipő is készül.

 

Az ének-zene-hangszer-mozgás is hangsúlyos része a gyerekek mindennapjainak. Már első osztálytól furulyatanulás zajlik. Megismerkednek a különböző népi hangszerek minőségével is. A ritmus és mozgás tevékenység a mozgásművészet világába kalauzolja a gyerekeket. Igény szerinti dob-, zongoraoktatás és néptánctanulás is történik.

Késleltetett olvasástanítás

A Waldorf iskolában késleltetett az olvasástanítás. Ennek az az oka, hogy a gyermeki gondolkodás a konkrét műveletektől fejlődik a fogalmi műveletek felé, az ember a mozgástól és a gesztusoktól halad a festésig, a rajzolásig majd az írásig, csak ezután jut el a fogalmi gondolkodáshoz, az olvasáshoz.

A világ megismerésének módja

Szülőként és az iskolában is célunk, hogy a gyerekek önmaguk fedezzék fel a világ dolgait. Fontos, hogy ne kész, megmásíthatatlan tényeket tanítsunk nekik, hanem hogy érzéseiket, akaratukat és gondolkodásukat arra ösztönözzük, hogy kíváncsian és érdeklődéssel nézzenek a világra.

Szociális érzékenység és felelősségtudat

A Waldorf iskola úgy neveli és tanítja a gyerekeket, hogy azok képesek legyenek a társadalom más tagjaival együtt szabad közösséget alkotni, megfelelve a kor kérdéseinek, kihívásainak. A fiatalokat szabadságra és önálló felelősségtudatra "iskolázza", vagyis olyan individuumokat kíván nevelni, akik szabadságukkal felelősen képesek bánni, akik szociálisan érzékenyek.

Egészségnevelés és környezettudatosság

Az ember boldogulásának fontos összetevője saját egészségének állapota és a környezettel való harmónia megteremtése. Ez a két dolog a Waldorf iskolák szemléletében nem választható el egymástól. Úgy véljük, hogy az egyéni egészség és a környezet egészsége nem szemlélhető külön-külön, csak együtt van értelme beszélni ezekről.

Az egészségnevelés és a környezet ápolásának tudatos tevékenysége nem olyan feladat, amit az iskola egyedül el tud látni, itt is jól tapasztalható a szülői minta fontossága, az otthoni szemlélet. A tudatos döntések gyakorlása elengedhetetlen mindkét területen, a külvilág által nyújtott sémák nem feltétlen helyesek.

A választás lehetőségének megtanítása döntő jelentőségű, legyen az az egészséges étkezés vagy a szelektív hulladékgyűjtés. Fontos, hogy ezek a döntések a hétköznapokban rutinná váljanak és a gyerekek szüleik, tanáraik példáit követve vigyázzanak egészségükre, környezetükre és a természetre.

Hagyományok, ünnepeink

"A modern kor emberének egyre nehezebb megélni az időt a maga teljességében és minőségében. Pedig a letűnt korok embere az egymást követő civilizációk során örökül kapta őseitől az idő méltósággal való megszentelésének, az ünneplés időn kívüli minőségének adományát.

Ha ünnep van, az Ég közelebb kerül a Földhöz. Az évek örök körforgását a világegyetem törvényszerűségei szabályozzák, és az ember minden kultúrkorszakban szerette volna megfejteni, értelmezni a kozmoszból ható mágikus, szimbolikus erőket. Ezek az erők nem csak a Föld képét változtatják át évszakról-évszakra, hanem az ember lényiségét is formálják." - Forgács Erzsébet

Iskolánkban a kezdetektől fogva nagy szerepet kapnak az ünnepek. A keresztény hagyományokhoz és az évszakokhoz kötődő ünnepek megtartásában a gyermekek átélhetik a népi bölcsességben rejlő tudást és az együttlét közösségformáló, megtartó erejét.

Ünnepeink

    • Évnyitó, az előkészítősök fogadása
    • Mihály nap bátorságpróba (iskola szintű)
    • Márton napi lámpás ünnep
    • Szent Miklós látogatása
    • Advent (iskola szintű)
    • Farsang
    • Húsvét
    • Évzáró

Az iskola

A Waldorf mozgalom húsz éve indult Marosvásárhelyen és egy óvodai csoport elindítása volt az első lépés azon az úton, ami elvezette a lelkes és kitartó szülőket az iskolai oktatás megvalósításához.

 

Befogadó intézményünk a Nicolae Bălcescu általános iskola, ahol egy rugalmas és nyitott intézméyvezetővel és tanítói közösséggel 2014-ben sikerült elindítani az első magyar tagozaton működő osztályt, 17 tanulóval.

 

2015-ben már párhuzamosan indultak osztályok, magyar és román tagozaton, 2018 szeptemberében pedig kilenc Waldorf osztályban, több mint 180 gyerek kezdhette el tanulmányait, kilenc képzett tanító és néhány szaktanár vezetésével.

 

A legnagyobb gyerekek 2019-ben kezdik az ötödik osztályt, az iskola vezetősége, a tanárok és szülők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a gimnáziumi ciklus beindulhasson.

 

Az iskola szellemi vezetése és igazgatása, működtetése a Tanári Kollégium feladata. Az iskola pedagógusai rendszeres megbeszélésükön, a tanári konferencián, hosszú távú pedagógiai célokkal és az aktuális gondok megbeszélésével egyaránt foglalkoznak.

Szülőkkel való kapcsolattartás:

    • Honlap: magocskawaldorf.ro

    • Iskola szintű Fb.oldal: Organizare Scoala Waldorf
    • Osztálytermek előtt elhelyezett hirdető tábla
    • Osztály levelezőlista vagy Fb., messenger csoport

Hivatalos ügyintézés esetén az iskola titkárságához lehet fordulni
Cím: Ialomitei utca 2 szám
Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig 12 és 14 óra között
Telefonszám: 0756 730938

Szülői szerepvállalás

A Waldorf iskola mindig szülők elhatározásából jön létre. A szülői munka azonban nem ér véget az iskola elindításával, mivel az ott dolgozó pedagógusok nevelő partnerként tekintenek a szülőkre. Iskolánkban a szülői szerepek bővebbek egy hagyományos iskolai szülői feladatnál: alapvető feladatunk az iskolai közösség tudatos építése és formálása, ezért a pedagógiai együttműködésen túl részt veszünk az iskola működtetésének napi feladataiban, az iskolai rendezvények és programok megszervezésében és kivitelezésében. Waldorf szülőnek lenni nem csak egy szolgáltatás igénybevétele, hanem ha úgy tetszik, egy életforma.

A szülők pénzbeli támogatással, természetbeni munkával, az osztály és az iskola életében való aktív részvétellel tartják fenn az iskolát, ismereteik bővítésével, az ottani nevelési gyakorlat elmélyítésével támogatják a pedagógusok munkáját. Az osztály belső életével és a közösségi élettel kapcsolatos szervezési és egyéb feladatokból mindenki részt vállal. Ebben nagy segítséget nyújtanak az osztálytanítók és az újaknak a tapasztaltabb szülők. Ezek a feladatok a tanév során pl. a terem takarítása, karbantartása, az információk kezelése, az osztálypénzzel való gazdálkodás, anyagbeszerzés, az osztály belső ünnepeinek ápolása és a közös iskolai ünnepeken, megmozdulásokon való részvétel, előkészítés, szervezés. Nyáron a nagy felújítás, kertészkedés a feladat vagy az épület fejlesztésében végzett munka. A tanárral és a többi szülővel való pedagógiai együttműködéshez szükséges a szülői esteken való rendszeres
részvétel, ahol fokozatosan megismerhetjük az iskola nevelési gyakorlatát, ennek hátterét, beszélgetünk az osztályban aktuális tananyagról, az osztály állapotáról, a gyerekek korsajátosságáról, a közösség fejlődéséről, a következő ünnepről, jelentőségéről és a szükséges teendőkről.

Minden Waldorf iskola tulajdonképpen egy szociális tér, ahol a közösség tagjai önnevelés által alakítják magát a közösséget. A tagok egyéni tudásukat és képességeiket a közösség javára fordítják egyéni feladat és felelősségvállalással. Így az iskolák állandóan fejlődő, organikus közösségek, szellemi és munkaközösségek, kulturális szervezetek, ahol a tanárok és a szülők aktívan részt vesznek az iskola életében, viselik a szétosztott szerepeket és végrehajtják a felelősségükből fakadó feladatokat.

Magocska Waldorf Egyesület

Waldorf szülőként abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy iskolánk befogadó intézménye állami, ezért nem hárulnak ránk magánintézményi költségek, ennek ellenére a Waldorf-iskola mindig szülők elhatározásából jön létre. A szülői munka azonban nem ér véget az iskola elindításával, mivel az ott dolgozó pedagógusok nevelő partnerként tekintenek a szülőkre. Iskolánkban a szülői szerepek bővebbek egy hagyományos iskolai szülői feladatnál: alapvető feladatunk az iskolai közösség tudatos építése és formálása, ezért a pedagógiai együttműködésen túl részt veszünk az iskola működtetésének napi feladataiban, az iskolai rendezvények és programok megszervezésében és kivitelezésében. Waldorf szülőnek lenni nem csak egy szolgáltatás igénybevétele, hanem ha úgy tetszik, egy életforma.

A szülők pénzbeli támogatással, természetbeni munkával, az osztály és az iskola életében való aktív részvétellel tartják fenn az iskolát, ismereteik bővítésével, az ottani nevelési gyakorlat elmélyítésével támogatják a pedagógusok munkáját. Az osztály belső életével és a közösségi élettel kapcsolatos szervezési és egyéb feladatokból mindenki részt vállal. Ebben nagy segítséget nyújtanak az osztálytanítók és az újaknak a tapasztaltabb szülők. Ezek a feladatok a tanév során pl. a terem takarítása, karbantartása, az információk kezelése, az osztálypénzzel való gazdálkodás, anyagbeszerzés, az osztály belső ünnepeinek ápolása és a közös iskolai ünnepeken, megmozdulásokon való részvétel, előkészítés, szervezés. Nyáron a nagy felújítás, kertészkedés a feladat vagy az épület fejlesztésében végzett munka. A tanárral és a többi szülővel való pedagógiai együttműködéshez szükséges a szülői esteken való rendszeres részvétel, ahol fokozatosan megismerhetjük az iskola nevelési gyakorlatát, ennek hátterét, beszélgetünk az osztályban aktuális tananyagról, az osztály állapotáról, a gyerekek korsajátosságáról, a közösség fejlődéséről, a következő ünnepről, jelentőségéről és a szükséges teendőkről.

 

Minden Waldorf iskola tulajdonképpen egy szociális tér, ahol a közösség tagjai önnevelés által alakítják magát a közösséget. A tagok egyéni tudásukat és képességeiket a közösség javára fordítják egyéni feladat és felelősségvállalással. Így az iskolák állandóan fejlődő, organikus közösségek, szellemi és munkaközösségek, kulturális szervezetek, ahol a tanárok és a szülők aktívan részt vesznek az iskola életében, viselik a szétosztott szerepeket és végrehajtják a felelősségükből fakadó feladatokat.re fontos tudnunk, hogy iskolánk nem létezhetne szülői munka és támogatás nélkül. Iskolával és óvodával kapcsolatos sokasodó teendőink megkövetelték, hogy hivatalos formába szerveződjünk, ezért megalapítottuk a Waldorf Magocska Egyesületet, aminek elsődleges szerepe, hogy a marosvásárhelyi Waldorf óvoda és iskola háttér- és fenntartó intézményeként lássa el feladatait.

 

A szülők és pedagógusok által alapított, a Waldorf közösséget egybefogó szervezet igyekszik népszerűsíteni a Waldorf mozgalmat a térségben, segíteni a pedagógiai munkát, közösségi élményeket és rendezvényeket nyújtani a már közel 150 családot magába foglaló közösségnek és a közvetetten érintett itt élő magyar családoknak és érdeklődőknek is.

 

Feladatunk sok és szerteágazó, ezért rendkívül fontos, hogy szülőként, lehetőségeinkhez mérten, aktívan részt vegyünk az egyesület munkájában, mert csak közös erővel tudjuk fenntartani azt a fajta oktatást és iskolai környezetet amelynek gyerekeink nap mint nap részesei lehetnek. Az első lépés a kapcsolódásban az érdeklődés, a kezdeményezés, nyugodtan meg lehet szólítani régebbi szülőtársakat, akik szívesen válaszolnak az egyesületi munkával kapcsolatos kérdésekre, de részt lehet venni az osztály listákon meghirdetett Magocska gyűléseken is, ahol ismerkedni és kapcsolódni lehet más osztályba járó gyerekek szüleivel. Annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni, kisebb munkacsoportokban dolgozunk, de vannak olyan feladatok is, amelyeket egyéni munkával vagy otthon, számítógépen lehet végezni. Mivel sokan vagyunk, sokféle dologhoz értünk és más-más téren van tapasztalatunk, ezért minél több szülő adja össze a tudását, annál könnyebben gördülnek a szervezet fogaskerekei.

 

Tájékoztató jelleggel felsorolunk néhány feladatkört, ami betekintést nyújt az egyesület tevékenységébe, de ezek folyamatosan változnak, bővülnek.
Waldorf szülőként fontos, hogy a pedagógiával kapcsolatos ismereteinket bővítsük, ezért előadásokat és különböző rendezvényeket szervezünk, ezek körül mindig sok tennivaló van, mint például a meghívottakkal való egyeztetés és kapcsolattartás, szállítás, szállás, teremfoglalás, plakátszerkesztés, gyerekfelügyelet megoldása, pénzforrás megteremtése stb.

Ezen kívül rengeteg tennivaló van az ötödik osztály elindításában, az ezzel járó hivatalos procedúrák végigjárásával valamint tanárok keresésében, képzésük megszervezésében és támogatásában, de vannak pénzügyi dolgaink is, könyvelés, elszámolás, pályázatok figyelése és megírása, iskola- és udvarrendezési projektjeink, délutáni gyerekfelügyelettel, előkészítő osztállyal és beiratkozással kapcsolatos teendők, kapcsolattartás iskolán belül és kívül, más Waldorf iskolákkal és szervezetekkel, weboldal kezelése és még sorolhatnánk.

 

Ami az egyesület anyagi támogatását illeti, minden Waldorf óvodás és iskolás gyerek szülei havi tagsági díjjal járulnak hozzá a Magocska működéséhez, de az is óriási segítség, ha a jövedelmi adó 2%-a is hozzánk kerül, errol időben tájékoztatnak a pedagógusok a szülői esteken.

 

Szívesen fogadunk adományokat és anyagi támogatást magán személyektől, cégektől, hisszük, hogy a gyermekeink oktatásába fektetett anyagiak a lehető legjobb helyre kerülnek.

 

Bank: Banca Transilvania
Bankszámlaszám: RO59BTRLRONCRT0403169201

Gyakorlati tudnivalók

Beiratkozás, felvétel

A leendő előkészítő osztály szervezése egész éven át tartó folyamat, számos rendezvényt, felnőtteknek szóló előadást, ismerkedési lehetőséget kínálunk az év során, a gyerekeknek is lehetőséget biztosítunk arra, hogy ismerkedjenek az iskola hangulatával, találkozzanak a többi érdeklődővel és az osztálytanítóval. A bevezető előadások célja, hogy a szülők tájékoztatást kapjanak a Waldorf pedagógia emberképéről, az iskola szociális életének alapelveiről, a Waldorf Magocska Egyesület működéséről. Cél az is, hogy olyan nyílt beszélgetés alakuljon ki a szülők és a pedagógusok között, mely segítséget nyújthat a megalapozott iskolaválasztáshoz.

Tanszerek

Az osztálytanító egyénileg határozza meg a szükséges tanfelszerelést, amelyet a szülőknek kell biztosítaniuk. A jellegzetes Waldorf-termékeket (pl. az epochafüzetek vagy a viaszkréták), közösen vásároljuk, de az olyan eszközöket is, amelyeket együtt használnak a gyerekek, mint például ollók, ragasztók, ecsetek.

Az évkezdésre az előkészítősök várhatóan a következőket kell majd beszerezniük (pontos útmutatást az osztálytanító ad):

 • kényelmes benti cipő

 • iskolatáska

 • uzsonnás doboz, tízórai kendő

 • torna ruha és cipő

Hiányzás

A szülők egy félévben legtöbb 3 napot igazolhatnak,az ezt meghaladó hiányzásra orvosi igazolás szükséges.

Kapunyitás órarendje

07:00 - 08:15
12:00 - 12:15
13:00 - 13:15
14:00 - 14:15
16:00 - 16:30

Az iskola épületében és udvarán tilos az alkohol fogyasztás és a cigarettázás. Kérjük a szülőket és a gyerekeket, hogy vigyázzanak a tisztaságra és az iskola bútorzatára, felszerelésére, ne rongálják az épületet, udvart, játszóteret.

Beszéljünk egymással és az intézmény alkalmazottaival illedelmesen és tisztelettel, ebben is pozitív példát mutatva gyerekeinknek.

bottom of page